Polityka prywatności

Polityka cookies

4inbox (dalej 4inbox) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Zbierając i przetwarzając dane osobowe 4inbox stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.


1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”

2. „ograniczenie celu”,

3. „minimalizacja danych”,

4. „prawidłowość”,

5. „ograniczenie przechowywania”,

6. „integralność i poufność”.

1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie. 

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez 4inbox jak i podmioty trzecie, z którymi 4inbox współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Jakie dane o Tobie zbieramy?

• Dane zbierane automatycznie (ściśle niezbędne dane)

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

• Dane analityczne

Abyśmy mogli optymalizować zawartość stron pod kątem zawartości, która może Ciebie zainteresować na naszym serwisie gromadzimy dane analityczne abyś mógł najszybciej dotrzeć do interesujących Cię treści i skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis. 


Kto jest administratorem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest 4inbox sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jana Pawła II 24, 05-250 Radzymin, 


W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów 4inbox będą przetwarzane w następujących celach:

1. obsługi utworzonego konta

2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań 

3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta 

4. sprzedaży usług, 

5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

8. archiwizacji

9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na 4inbox


Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:

1. udzielona zgoda

2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski


Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych o ile nie będzie to wynikało z podpisanych z nami umów. 

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez 4inbox działaniami realizowanymi w imieniu 4inbox

2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

3. kancelariom prawnym, którym 4inbox  zlecił np. prowadzenie postępowania

4. podmiotom współpracującym z 4inbox, które mogą zamieszczać własne pliki cookies 

5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować 4inbox do przetwarzania danych przez określony czas, 

2. obsługi utworzonego konta

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów 4inbox (administratora danych),

4. okres na jaki została udzielona zgoda


Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2. sprostowania danych, 

3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6. przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, 4inbox  w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie w/w praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez 4inbox, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa).


Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do interakcji z naszej strony (np. udzielenie odpowiedzi).   


W jaki sposób profilujemy

4inbox nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę biuro@4inbox.pl


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.


Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 31.01.2024